Price of nasonex spray

After stopping taking nasonex my sense of smell returns for [...]